บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินประกอบไปด้วย 5 บริการหลัก ได้แก่

 1. บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์โดยช่างซ่อมรถยนต์หากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับบริการขัดข้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขณะขับขี่อยู่บนท้องถนนผู้ให้บริการจะให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยช่างซ่อมรถยนต์เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้รับบริการทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่ จำกัด จํานวนครั้งและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 2. บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินเบื้องต้นหากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับบริการขัดข้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขณะขับขี่บนท้องถนนหรือสถานที่ส่วนบุคคลผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาช่างซ่อมรถยนต์ตามคำขอของผู้รับบริการโดยครอบคลุมค่าแรงและค่าเดินทางของช่างซ่อมรถยนต์ภายในระยะทาง 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตรเท่านั้นระยะทางที่เกินจากนี้ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 (สามสิบบาทถ้วน) บาทโดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนี้ (บริการนี้ไม่รวมค่าอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆในการซ่อมแซมรถยนต์ดังกล่าว) ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่ จำกัด จำนวนครั้งภายในกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 3. บริการรถยกฉุกเฉินหากรถยนต์ที่มีสิทธิได้รับบริการขัดข้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขณะขับขี่บนท้องถนนและผู้ให้บริการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในทันทีผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดหารถยก-ลากให้กับผู้รับบริการทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวได้ 1 ครั้งภายใน วันที่ 1 ธันวาคม – 31 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้
  • พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลบริการรถยกลากไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการที่ใกล้ที่สุดหรือศูนย์บริการหรือสถานที่อื่นใดที่ผู้รับบริการระบุครอบคลุมจากสถานที่เกิดเหตุภายในระยะทาง 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตรระยะทางที่เกินจากนี้ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 (สามสิบบาทถ้วน) บาทโดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนี้
  • พื้นที่ต่างจังหวัดบริการรถยก-ลากไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดครอบคลุมจากสถานที่เกิดเหตุภายในระยะทาง 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตรเท่านั้นระยะทางที่เกินจากนี้ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 (สามสิบบาทถ้วน) บาทโดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินนี้
 4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉินหากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเนื่องมาจากน้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนผู้ให้บริการจะประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อนำน้ำมันไปเติมให้กับผู้รับบริการภายในระยะทาง 20 (ยี่สิบ) กิโลเมตร ระยะทางที่เกินจากนี้ผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 (สามสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าน้ำมันและค่าบริการระยะทางส่วนเกินเอง ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดจํานวนครั้งภายในกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 5. บริการข้อมูลทั่วไปผู้ให้บริการจะให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนทางโทรศัพท์ให้กับผู้รับบริการทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวได้โดยไม่ จำกัด จำนวนครั้งและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาการให้บริการ
 6. ข้อยกเว้นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
  • ผู้ให้บริการจะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยกลากให้แก่สมาชิกเอง
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่าง ๆ ที่บรรทุกมาบนรถสมาชิกจะต้องทำการขนย้ายออกจากรถก่อนรับบริการ
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรถเสียหรืออุบัติเหตุที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนักหรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนดหรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่างๆ
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากอุบัติเหตุหรือรถเสียที่เกิดจากการจ้างหรือเช่ายานพาหนะรวมถึงรถทดแทนจากการดำเนินการของผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการจะไม่ให้บริการหากไม่มีสมาชิกหรือตัวแทนของสมาชิกอยู่ ณ ที่เกิดเหตุ
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในความเสียหายอันเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเรียกคืนยานพาหนะของโรงงานผู้ผลิต
  • การทุจริตหรือการปลอมแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสารหรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ให้บริการความช่วยเหลือโดยผู้ให้บริการ
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่, ยางอะไหล่สำรอง, ค่าผ่านทาง, ค่าเรือข้ามฟากเป็นต้น
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการจัดส่งหรือคืนยานพาหนะเช่นรถเช่ารถทดแทนเป็นต้น
  • ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการหากสมาชิก/ตัวแทนของสมาชิกไม่มีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง